FISCALE REGULARISATIE IN BLESSURETIJD

FISCALE REGULARISATIE IN VOOR 1 € PROVISIONEEL IN BLESSURETIJD? HET KAN!

Op 31 december 2013 sluit het Contactpunt onherroepelijk de deuren voor de fiscale zondaars. Of toch niet? Want, de overheid komt late beslissers een handje helpen om alsnog in het reine te komen met de fiscale pekelzonden uit het verleden. Berouwvolle belastingplichtigen die met de handen in het haar zaten omdat ze hun ontdoken inkomsten van vroeger maar niet uitgerekend kregen voor 31 december 2013 – en op die manier de boot van de regularisatie dreigden te missen – mogen een provisionele aangifte van één euro indienen op voorwaarde dat de bankrekeninguittreksels en andere ter zake dienende stukken uiterlijk op 30 juni 2014 bij het dossier worden gevoegd. Menige berouwvolle belastingplichtige die de afgelopen dagen zenuwachtig tevergeefs hemel en aarde had bewogen om toch maar tijdig de nodige bankdocumenten te bekomen zal een zucht van verlichting slaken.

Maar er is meer. Tijd loopt niet alleen. In taxandria is TIJD ook rekbaar. Zo worden de aangiftes die uiterlijk donderdag 2 januari 2013 voor 12u ‘s middags in de bus van het Conctactpunt Fiscale Regularisatie worden gedeponeerd geacht “gepost” te zijn op 31 december 2013 voor 23u59 (en daarmee worden deze aangiftes ook geacht tijdig te zij ingediend)

De FOD Financiën verschafte deze verduidelijkingen op vrijdag 20 december 2013 over de ontvankelijkheid van de ingediende regularisatie-aangiften en de toepassing van de wet in het nieuwe systeem.

Er is in de nieuwe regularisatieprocedure een overgangsregeling voorzien. Deze bepaling laat toe om de onderliggende stukken in te dienen tot zes maanden na de indiening van de regularisatie-aangifte. Voor de laatste regularisatie-aangiften ingediend op 31 december 2013 zullen de onderliggende stukken dus kunnen worden ingediend tot uiterlijk 30 juni 2014.

Regularisatie op grond van 1 € provisioneel

Maar, voor die regularisatie-aangiften waarvoor de onderliggende stukken nog niet beschikbaar zijn op 31 december 2013, rijst de vraag welke elementen wel moeten opgenomen worden in de regularisatie-aangifte.

De FOD Financiën heeft op de valreep het antwoord gegeven.

Er zal rekening gehouden worden met het feit dat de aangever dikwijls afhankelijk is van buitenlandse financiële instellingen met leveringstermijnen tot acht weken en dat die gegevens ook nog moeten verwerkt worden met het oog op een juiste en kwalitatieve regularisatie-aangifte.

Om te vermijden dat een groot aantal belastingplichtigen om die materiële reden buiten hun wil de geboden mogelijkheid van regularisatie niet zouden kunnen toepassen, zal het in toepassing van de overgangsregeling voldoende zijn om, in afwachting van de stukken, de vermelding van 1 EUR met de mededeling “ten provisionele titel” in de rubrieken op te nemen zoals deze zijn voorzien voor de regularisatie van de verschillende soorten inkomsten en kapitalen die men wenst te regulariseren.

In een begeleidend document dienen de nummers van de bankrekeningen waarvoor de gegevens werden opgevraagd, maar nog niet bekomen, worden vermeld. Indien de belastingplichtige niet meer in het bezit is van de nummers van deze rekeningen, bijvoorbeeld omdat hij van financiële instellingen veranderd is, dient de aangever een kopie van de brief waarbij de nodige gegevens aan de financiële instelling (-en) werden opgevraagd, opgenomen te worden in de regularisatie-aangifte. Hierdoor is het dus mogelijk om zowel materiële vergissingen als verkeerde rechtsopvattingen recht te zetten voor van bankrekeningen afkomstige inkomsten die initieel duidelijk door de aangever zijn geïdentificeerd. Deze rechtzettingen hebben meestal een wijziging van de regularisatie-aangifte tot gevolg die dus beschouwd wordt als een verbeterende aangifte en niet als een nieuwe aangifte.

Wanneer echter een aangever zijn regularisatie-aangifte wenst te vervolledigen door de aanvulling van inkomsten afkomstig van een of verschillende bankrekeningen die hij in zijn regularisatie-aangifte zou hebben weggelaten, niet opgenomen of vermeld, zullen deze inkomsten of kapitalen niet meer in aanmerking komen voor de regularisatie.

Toepassing van de wet in de tijd

De wet betreffende het systeem van fiscale regularisatie is op maandag 15 juli 2013 in werking treden en eindigt op 31 december 2013. Daarna zullen er geen regularisatie-aangiften meer ingediend kunnen worden.

Maar in fiscalibus blijkt tijd een rekbaar begrip.

De kantoren van het Contactpunt Regularisaties zullen tot dinsdag 31 december 2013 – 12 uur de regularisatie-aangiften in ontvangst nemen die ofwel door afgifte aan het onthaal, ofwel door verzending met de post worden ingediend.

Maar daarmee is het nog niet helemaal gedaan.

Gedurende Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag 1 januari 2014 (woensdag), kunnen de regularisatie-aangiften in de brievenbus van het Contactpunt Regularisaties (Dienst Voorafgaande Beslissingen, Wetstraat 24 te 1000 Brussel) worden afgeleverd. De brievenbus zal op donderdag 2 januari 2014 om 12 uur worden gelicht. Alle poststukken die zich dan in de brievenbus zullen bevinden, zullen worden beschouwd als zijnde gedeponeerd op dinsdag 31 december 2013 om 23.59 uur ten laatste. Alle poststukken die vanaf donderdag 2 januari 2014 na 12 uur in de brievenbus gedeponeerd of via de post in ontvangst genomen worden, zullen niet meer aanvaard worden.

Volledigheidshalve geeft de FOD Financiën ook nog enkele praktische wenken en afmetingen mee ivm de enveloppes waarin de aangiftes per post kunnen afgegeven.
Zo wordt er aangestipt dat de afmetingen van de brievenbus van het Contactpunt Regularisaties 33 cm breed is en 5 cm hoog. Maw., poststukken die groter zijn zullen niet in de brievenbus kunnen van het Contactpunt!
Er wordt ook gevraagd om :
1. geen poststukken te gebruiken die deze afmetingen overschrijden;
2. de poststukken te nummeren;
3. de poststukken eventueel in te binden en zorgvuldig en in een gesloten omslag op zodanige wijze te verpakken , dat deze niet kan scheuren als gevolg van het op de grond vallen.
Wie met deze praktische wenken voor ogen zijn aangifte in de fiscale regularisatie indient uiterlijk donderdag 2 januari 2013 voor 12u ‘s middags zal voortaan met een gerust gemoed de fiscale toekomst tegemoet kunnen zien.