Diagnose op afstand

Fisale aspecten

DIAGNOSE OP AFSTAND

Onder de koepel van de vzw Healthcare Belgium zoeken verschillende ziekenhuizen patiënten in het buitenland. Men wil vooral patiënten in niet-Europese landen benaderen. De vzw stelt de diensten van de ziekenhuizen voor in de vorm van een twintigtal specialiteiten. Daarmee wil de vzw ook het stellen van diagnoses op afstand bevorderen. Hierna een beetje informatie waar de inkomsten van artsen, die een diagnose op afstand stellen, zouden kunnen belast worden.

De diagnose op afstand kent verschillende vormen. De moderne technologieën van het internet laten artsen toe om hun patiënten op een afstand te volgen. Het is efficiënt wanneer de patiënt zich niet meer voor routine controles naar het ziekenhuis of zijn huisarts moet begeven; maar gewoon thuis terecht kan voor een zgn. “diagnose op afstand”. Een diagnose op afstand kan zowel in België als in het buitenland worden uitgevoerd.

Bij het stellen van zo’n diagnose op afstand komt echter een belangrijk fiscaal aspect om de hoek kijken, nl. de vraag waar de inkomsten van de behandelende arts zullen belast worden? De vraagstelling laat al vermoeden dat de arts soms in het buitenland kan belast worden. Het spel van de internationale fiscaliteit wordt in goede banen geleid door de verdragen ter vermijding van dubbele belasting die België met zeer veel landen ter wereld heeft afgesloten. Toch bestaan er nog landen zonder verdrag. In zo’n geval kan zich probleem stellen van een vervelende dubbele belasting. In het ander geval bestaat de mogelijkheid dat de arts zijn inkomsten zelfs belastingvrij zal kunnen ontvangen.

Geen diagnose door de vzw Healthcare

De vzw Healthcare werd blijkbaar enkel opgericht ter bevordering van de techniek van het stellen van een diagnose op afstand. De vzw draagt eveneens bij tot de verspreiding van de kennis onder een breed publiek wereldwijd dat deze techniek mogelijk is; zodanig dat patiënten die zich in het buitenland bevinden zich toch tot een behandelende arts in België kunnen wenden zonder zich te moeten verplaatsen.

Uit de doelstellingen van de vzw valt op te maken dat de vzw geen inkomsten zal incasseren voor de prestaties, de diagnose op afstand zelf zeg maar, die door de behandelende arts wordt uitgevoerd. De inkomsten van de vzw vallen onder de zgn. rechtspersonenbelasting. De vzw is als belastingplichtige dus duidelijk te onderscheiden van de behandelende arts die belast wordt in de personenbelasting, of in de vennootschapsbelasting indien hij zijn praktijk heeft ondergebracht in een artsenvennootschap bv.

Belasting op het wereldwijd inkomen

Het hebben van een  woonplaats, of een maatschappelijke zetel, is van doorslaggevend belang bij de belastingheffing in een internationaal verband. In principe mag de staat waar de woonplaats, of de maatschappelijke zetel, is gevestigd  de belastingen heffen. Nochtans kan er een fiscaal conflict ontstaan omdat België  zijn onderdanen belast op hun wereldwijd inkomen; terwijl het land waar de  inkomsten worden ontvangen zich ook kan geroepen voelen om belastingen te heffen op de gelden die door de patiënt worden betaald voor het uitvoeren van een diagnose op afstand.

Om dat probleem te vermijden heeft België met heel veel landen verdragen gesloten ter voorkoming van dubbele belasting (afgekort DBV). Deze verdragen worden op bi-laterale basis afgesloten, dwz. dat bij die verdragen slechts twee Staten betrokken zijn, m.n. België en het andere verdragsland.

Toekenning van de heffingsbevoegdheid

In die verdragen wordt bepaald welk land een bepaald inkomen mag belasten. Bij datzelfde verdrag wordt eveneens bepaald dat de andere staat dat inkomen dan vervolgens moet vrijstellen teneinde de dubbele belasting te vermijden (reden waarom het verdrag in kwestie werd afgesloten).

Wanneer de heffingsbevoegdheid bij verdrag wordt toegekend aan een bepaald land wordt het inkomen dat in de zgn. werkstaat wordt verdiend belast volgens de tarieven die daar van toepassing zijn; terwijl op België (als land van vestiging of zgn. woonstaat) de verplichting rust om dat inkomen vervolgens integraal vrij te stellen. Deze vrijstelling wordt in België maar verleend onder progressievoorbehoud.

Dat wil zeggen dat België de vrijgestelde buitenlandse inkomsten mag meetellen om de aanslagvoet te bepalen van de inkomsten die in België belastbaar zijn. Deze techniek van progressievoorbehoud is eigenlijk alleen maar van belang in de personenbelasting. Dat  betekent bv. dat de wie voor 17610 € aan in België belastbare inkomsten zou genieten; door de ontvangst van 10000 € vrijgestelde inkomsten uit het buitenland in een hogere belastbare schijf zal vallen waardoor de Belgische inkomsten niet meer zullen belast worden aan 40 %, maar wel aan 45 % (en aan 50 % indien door het progressievoorbehoud de inkomensgrens van 32270 € wordt overschreden).

Typische voorbeelden van winsten die in de zgn werkstaat belastbaar zijn, zijn de opbrengsten die toerekenbaar zijn aan een vaste inrichting.

Afzonderlijk belastbare vaste inrichting in het buitenland

Een vaste inrichting wordt omschreven als een vaste bedrijfsinrichting met behulp waarvan een onderneming haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uitoefent. Een vrij beroep kan ook over een vast inrichting in het buitenland beschikken. De uitdrukking “vaste inrichting” omvat in het bijzonder : een plaats waar leiding wordt gegeven, een filiaal, een kantoor, of consultatieruimte.

Er is sprake van een vaste inrichting, als er een bedrijfsruimte aanwezig is die de onderneming duurzaam ter beschikking heeft van waaruit zelfstandig prestaties kunnen worden verricht en dagelijkse beslissingen kunnen worden genomen. Deze ruimte moet specifiek geschikt zijn voor de werkzaamheden van de onderneming. Bovendien moeten de leveringen of diensten van de onderneming die in het buitenland gebeuren plaatsvinden vanuit deze bedrijfsruimte. Dit veronderstelt de aanwezigheid van personeel en technisch materieel. Het is een inrichting die kan vergeleken worden met een normale zelfstandige binnenlandse onderneming. Wanneer één of meerdere van deze eigenschappen evenwel zouden ontbreken zou de vaste inrichting als onvoldoende qua structuur en duurzaamheid in het buitenland kunnen beschouwd met als belangrijkste gevolg dat de winsten toch nog aan Belgische belastingen zouden kunnen onderworpen worden.

Van zodra een behandelende arts in België over een ruimte beschikt in het buitenland waar de diagnose op afstand wordt geleverd zal er dus een vaste inrichting ontstaan.

De ondernemingswinst die in hoofde van de vaste inrichting worden gegenereerd zijn belastbaar in het land waar de inrichting is gelegen in zoverre die ondernemingswinst ook effectief aan die vaste inrichting kan worden toegerekend.

België moet krachtens de bepalingen van het verdrag de winsten die in hoofde van de vaste inrichting in het buitenland zijn behaald volledig vrijstellen.

Bij het bepalen van de winsten van een vaste inrichting worden in aftrek toegelaten de kosten, daaronder begrepen kosten van leiding en algemene beheerskosten, die ten behoeve van die vaste inrichting zijn gemaakt, hetzij in de Staat waar die vaste inrichting is gevestigd, hetzij elders.

Let wel dat er in principe geen vaste inrichting ontstaat wanneer de behandelende arts zijn diagnose op afstand stelt zonder dat de patiënt zich moet verplaatsen. Indien de patiënt gewoon thuis kan blijven en achter zijn pc of laptop in zijn salon een diagnose op afstand kan laten uitvoeren zal er voor de behandelende arts in België geen vaste inrichting in  het buitenland ontstaan zodat deze ook geen fiscaal aanknopingspunt zal zijn. Alle inkomsten blijven dan belastbaar in België.

Gebruik een vaste inrichting om van de flat tax te genieten

Terwijl in België de discussie over een belastingverlaging volop woedt gaat men in Oost-Europa onverstoord verder met het invoeren van de flat tax. Bulgarije heeft onlangs een tarief van 10 % ingevoerd voor vennootschappen. Een bedrijfsleider moet echter niet wachten op de eventuele goede afloop van de discussie onder Belgische politici want hij kan van hier uit nu al meegenieten van de voordelen van de lage  tarieven aan de Baltische zee.

België en Estland zijn op fiscaal vlak zowaar uitersten. Daar waar België tot de zwaarst belaste landen van de wereld behoort kent Estland van een veel gunstiger fiscaal regime voor ondernemingswinsten. De Belgische aanslagvoet in de vennootschapsbelasting (afgerond 34 %) steekt ongeveer 10 % boven het Europees gemiddelde uit; en valt al helemaal niet meer te vergelijken met het nul-tarief van Estland aan kusten de Baltische zee.

Toch moet een Belgische ondernemer niet lijdzaam toekijken op deze evolutie. Door een gelukkig samenspel van regeltjes uit de internationale fiscaliteit is het voor een ondernemer perfect mogelijk om mee te genieten van de flat tax die in Oost-Europa zoveel furore maakt. Een niet onaardig voordeel is zelfs dat men daarvoor de maatschappelijke zetel van de vennootschap niet eens hoeft te verplaatsen.

Het is voldoende dat de vennootschap een vaste inrichting uitbouwt in zo’n land om een lokaal fiscaal aanknopingspunt te creëren.

Vraag is evenwel of dit onder de koepel van de vzw Healthcare zou kunnen omdat die zich in het bijzonder richten op niet-Europese landen.

Landen zonder verdrag

Indien een diagnose op afstand wordt uitgevoerd in een vaste inrichting in een land zonder verdrag valt het te vrezen dat er uiteindelijk wel dubbele belasting zal verschuldigd zijn. Een eerste keer in het land waar de patiënt zich bevindt; en een tweede keer in België. De behandelende arts zal dus twee keer belasting moeten betalen op hetzelfde inkomen.

Wanneer België geen verdrag heeft gesloten met het land van herkomst van het inkomen voorziet België nochtans éénzijdig in een belastingvermindering van 50 % op het inkomsten uit niet-verdragslanden (art. 156 WIB).

Niet-verdragslanden zijn in principe landen buiten de EU omdat België met al de lidstaten van de EU DBV heeft afgesloten.

Deze vermindering verkrijgt de arts alleen als het bewijst wordt geleverd dat het buitenlands inkomen in de bronstaat of de werkstaat aan de belastingen is onderworpen, dwz dat het voor die staat zijn normale aanslagregime heeft ondergaan.

Het buitenlandse inkomen moet aangegeven worden ten belope van het belastbaar bedrag. Het belastbaar bedrag is het brutobedrag na aftrek van de erop betaalde verplichte sociale bijdragen en na aftrek van de in het buitenland terecht betaalde (of ingehouden) belastingen.

Deze problematiek zal zich zeker stellen. De vzw Healthcare actief is nl. actief in landen zonder verdrag zoals Qatar en Bahrein, zoals uit de website kan afgeleid. België heeft dan weer een DBV afgesloten met Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten (waar bv. Dubai deel van uitmaakt).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *