Detail Ereloon en Kosten

ERELOON

Het ereloon is de geldelijke vergoeding voor de door de advocaat aan zijn cliënt verleende diensten.

Aard van de zaak

Artikel 459 van het gerechtelijk wetboek voorziet dat een advocaten bij de begroting van zijn ereloon rekening houdt met de aard van het werk. Dit wordt weerspiegeld in het uurtarief als basis voor de berekening van het ereloon.

Ter zake maakt Consulta vooreerst een onderscheid tussen de zaken die tot de algemene rechtspraktijk behoren en deze binnen de specialisatie van een bepaalde rechtstak vallen.

Daarnaast zijn ook de ingewikkeldheid van de zaak, haar belang, de hoogdringendheid en het resultaat factoren die in rekening worden gebracht om het uurtarief met factor 1,5 tot 2 te verhogen per onderscheiden factor.

Indien U bijvoorbeeld om een advies vraagt inzake internationaal fiscaal recht wordt U een ereloon aangerekend van € 250, bestaande uit het basisuurtarief voor specialisatie van € 125 vermenigvldigd met factor 2.

Basisuurtarief

Het ereloon wordt berekend op grond van de gepresteerde uren of aanrekenbare uren waarin zijn begrepen : de puur juridische arbeid (bijvoorbeeld de consultaties met de cliënt, het opstellen van de conclusies, het verlenen van adviezen, de studie van een dossier, ….), de vacaties (bijvoorbeeld de verplaatsingsduur en de wachttijden voor de rechtbanken, gevangenissen, …), de pleidooien.

Naargelang de aard van de zaak een basisuurtarief van € 100 of € 125 gekoppeld wordt.  Dit basisuurtarief dekt tevens de kostprijs voor de uren die niet specifiek aanwijsbaar zijn, doch onmisbaar om de advocaat in staat te stellen de diensten te kunnen leveren aan een cliënt (bijvoorbeeld de organisatie van het kantoor, de bijscholing, …).

Het basisuurtarief kan overeenkomstig bepaalde elementen zoals de ingewikkeldheid van de zaak, haar belang, de hoogdringendheid en het resultaat zijn factoren met een factor van 1,5 tot 2 te verhoogd worden en per onderscheiden element.

Indien U bijvoorbeeld om een advies vraagt inzake internationaal fiscaal recht wordt U een ereloon aangerekend aan een uurtarief van € 250, bestaande uit het basisuurtarief voor specialisatie van € 125 vermenigvldigd met factor 2.

Specialisatie

De zaken die tot de specialisatie van een advocaat behoren zijn diegene die binnen het kader van de door hem opgegeven voorkeurmateries vallen.  U kan de voorkeurmateries van de advocaten terugvinden op hun respectievelijke pagina’s.

Algemene rechtspraktijk

De zaken die tot de algemene rechtspraktijk van een advocaat behoren zijn deze die niet binnen het kader van zijn voorkeurmateries vallen.

Belang van de zaak

Tevens voorziet de wet dat het ereloon afhankelijk is van de belangrijkheid van de zaak. Dit wordt vertegenwoordigd door het supplement dat bovenop het basisuurtarief wordt aangerekend. Deze aanvulling wordt berekend op basis van het in geld waardeerbaar belang van de zaak, doch beperkt tot het belang dat het voorwerp uitmaakt van de betrokken betwisting.

Toegewezen deel van de vordering van de cliënt

Indien Uw vordering wordt toegekend dan wordt een aanvullend ereloon aangerekend van 10 % op het verkregen in geld waardeerbaar belang.

Afgewezen deel van de vordering van de tegenpartij

Indien de vordering die de tegenpartij tegen U instelt wordt afgewezen wordt een aanvullend ereloon aangerekend van 10 % op het afgewezen in geld waardeerbaar belang.

Verhoging van het percentage aanvullend ereloon per aanleg

Indien het geschil over meer dan één aanleg verloopt worden de toegepaste percentages verhoogd met 50% per aanleg.

Bijvoorbeeld indien Uw vordering van € 10 000,00 in eerste aanleg wordt toegekend wordt hierop een aanvulling van het ereloon gerekend van 10% op het verkregen in geld waardeerbaar belang.  Als dezelde vordering tevens in beroep wordt toegekend wordt dit percentage van 10% verhoogd naar 15% in totaal.

KOSTEN

De kosten zijn de uitgaven die de advocaat met betrekking tot een hem toevertrouwde opdracht voor rekening van de cliënt heeft gemaakt. Deze kosten bestaan uit de algemene kantoorkosten en de bijzondere kosten die eigen zijn aan een dossier.

Algemene kosten

De algemene kosten bestaan onder meer uit de vaste kosten en de variabele kosten.  Het zijn de kosten die niet onmiddelijk in verband kunnen gebracht worden met een bepaalde zaak, maar die toch onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van de taak van de advocaat.

Vaste kosten

De vaste kosten zijn de kosten die niet op specifiek op een bepaalde zaak betrekking hebben. Zij hebben onder meer betrekking op :

– huur
– onroerende voorheffing
– intresten hypotheek
– electriciteit, gas- en waterverbruik
– bruto-lonen onderhoud
– herstellingen
– verzekeringen
– boeken, tijdschriften en andere vormen van documentatie
– beroepsopleiding (cursussen, seminaries, congressen en studiedagen)
– beroepsbijdagen
– boekhouding
– aankoop en onderhoud kantoormeubilair en andere materialen
– uitgaven met betrekking tot de opleiding van stagiairs en medewerkers
– representatiekosten
– beroepskledij
– diverse taksen
– …

De vaste kosten worden samen met de variable kosten als een vergoeding voor de algemene kosten verrekend in een percentage op het ereloon.

Variabele kosten

De variabele kosten zijn de kosten die in enige mate wel betrekking hebben op een bepaalde opdracht maar die niet onmiddellijk aanwijsbaar zijn. Het betreft onder meer de kosten voor :

– lonen en sociale lasten met betrekking tot het personeel
– sociaal secretariaat
– personeelsaangelegenheden
– drukwerk
– …

De variabele kosten worden samen met de vaste kosten als een vergoeding voor de algemene kosten verrekend in een percentage op het ereloon.

Specifieke kosten

De specifieke kosten zijn de kosten die uitsluitend op een bepaalde opdracht betrekking hebben en die derhalve niet omgerekend moeten worden daar zij onmiddellijk aanwijsbaar zijn. Deze kosten worden derhalve in de staat van ereloon en kosten aangegeven en rechtsstreeks aangerkend aan de cliënt.

Opening dossier

Het forfait dat aangerekend wordt voor de opening van een dossier dekt onder meer de kosten van het inbrengen van de dossiergegevens in de computer, de fysieke creatie van een dossiermap en haar inlegmappen en het aanbrengen van bepaalde gegevens op de dossiermap.

Archivering dossier

De kosten voor de archivering van het dossier dekken de kosten voor het archiveren van het dossier in het dossierbeheersysteem op de computer en de fysieke kosten van het archiveren zelf.  Dit laatste bestaan onder meer uit de huur en de bijkomende kosten van de opslagplaats en de kosten van het vernietigen van de dossiers eens de verjaringtermijn is verstreken.

Uitgaande correspondentie

Deze kost dekt in de eerste plaats het typwerk per pagina voor brieven, faxen, e-mails, conclusies, dagvaardingen, en dergelijk meer. Daarnaast is daarin ook de kostprijs verrekend voor het papier, de inkt en de verzendingskosten, met uitzondering van het faxverkeer.

Aangetekende zendingen

Met betrekking tot de zendingen die aangetekend verzonden dienen te worden wordt een supplement aangerekend voor de kost die het aangetekend versturen met zich meebrengt alsmede de administratieve kost voor het opstellen van de zending en het ontvangstbewijs.

Verwerking binnenkomende correspondentie

Deze kost dekt de administratieve kosten voor het openen van brieven, het dateren voor ontvangst, het nazien van de refertes, het uitzoeken van de dossier waarop zij betrekking hebben en het voorleggen ervan aan de behandelende advocaat.

Uitgaande faxen

De kosten voor de uitgaande faxen bestaan uit de verzendingskosten, de inkt en het papier van het verzendingsbericht.

Binnenkomende faxen

De kosten voor de binnenkomende faxen bestaan uit de verzendingskosten, de inkt en het gebruikte papier.

Kopieën

De kosten voor het kopiëren bestaan uit het de inkt, het papier en de manuele arbeid van het kopiëren en sorteren.

Verplaatsingskosten

De verplaatsingskosten per kilometer zijn deze die aangerekend worden voor verplaatsingen met de auto.  Andere verplaatsingskosten zoals deze met de trein of het vliegtuig worden aangerekend onder de kosten eigen aan het dossier.

Boekhouding

De kosten voor boekhouding zijn de kosten van de verrichtingen die aanwijsbaar zijn in het dossier.  Hierin zijn onder meer de manuele arbeid van het verrichten van de overschrijving en de kosten van de griffiebons verrekend.

Telefoon

Per dossier wordt een forfait aangrekend of worden afhankelijk van de gebeurlijke registratie de werkelijke kosten aangerekend.  Indien de cliënt de werkelijke kosten in rekening wenst te laten brengen worden bijkomende ksoten aangerekend voor het registreren van de duur en het administratief verwerken van de daaruit verkregen gegevens.

Gerechtskosten

De gerechtskosten zijn de kosten van dagvaardingen, verzoekschriften, rolstellingen, expertises, …

Kosten eigen aan het dossier

Hierin zijn begrepen bijvoorbeeld de kosten van een reis naar het buitenland, de kosten van buitenlandse correspondenten, de vertalingskosten, …

De algemene voorwaarden

De staten van ereloon en kosten en de provisienota’s zijn binnen de 14 dagen te betalen.

Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn vervallen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling.

Vanaf de vervaldag wordt per begonnen maand een intrest van 1 % aangerekend alsook een schadebeding van 10 % met een minimum van € 250 en een maximum van € 2 500.

In het geval van professionele fouten is iedere aansprakelijkheid van onze associatie en de vennoten per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald. Onze associatie is verzekerd tot een maximaal bedrag van € 2 500 000.00.

Bij betwisting zijn de rechtbanken bevoegd die hun rechtsgebied hebben op de locatie van het kantoor.